องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
  หมู่ ๒ ถนนห้วยราช ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com