Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ITA
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  แผนบริหารความเสี่ยง
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
นายแดง อนันรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คำกล่าวแสดงเจตจำนง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"ประกาศเจตจำนงรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มหกรรมว่าวอีสาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เล่นกีฬาใส่ใจสุขภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
 
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2563 (ดู : 35)
จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 59)
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ดู : 64)
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 66)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 55)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ยกเลิกประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 (ดู : 357)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 350)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประเภทผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 10 (ดู : 365)
 
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน  
หนังสือราชกาาร สถ.
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs