Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖๔๙๐  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
นายแดง อนันรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
(090-254-4442)
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และงดรับของขวัญ (No Gift Policy)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การเลือกตั้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประกาศเจตจำนงรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มหกรรมว่าวอีสาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
 
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (ดู : 21)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ดู : 49)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ดู : 17)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ดู : 30)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันครองกระหาด หมู่ 6 ตำบลตาเสา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 66)
ประกาศ การจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 484 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4-5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,637 ตารางเมตร (ดู : 80)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขาม กว้าง 110 เมตร ยาว 235 เมตร ลึก 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,813 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 135)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสาธารณะ กว้างเฉลี่ย 190 เมตร ยาวเฉลี่ย 245 เมตร ลึก 1.19 เมตร รวมลึกเดิมเฉลี่ย 5.69 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 49,887 ลูกบาศก์เมตร (ดู : 77)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) (ดู : 187)
 
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน  
หนังสือราชกาาร สถ.
   
FACEBOOK
อบต.ตาเสา
Line อบต.ตาเสา
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.ตาเสา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช สตึก ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖๔๙๐ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs