Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  1.โครงสร้างองค์กร
  3.อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  6.กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  17. E-Service
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  10.แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  23.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คำกล่าวแสดงเจตจำนง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"ประกาศเจตจำนงรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มหกรรมว่าวอีสาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เล่นกีฬาใส่ใจสุขภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
 
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 13)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 14)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 13)
ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 14)
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 8)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) (ดู : 66)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ 6 บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง (ดู : 74)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) (ดู : 78)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 (ดู : 76)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 (ดู : 61)
 
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน  
หนังสือราชกาาร สถ.
   
FACEBOOK
อบต.ตาเสา
Line อบต.ตาเสา
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.ตาเสา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs