Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2557
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 142 คน
ประกาศวันที่  1 ตุลาคม 2558

 

แผนดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
ลำดับที่ หมวด/กิจกรรม โครงการ งบประมาณ
  สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ            10,000
    เฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในชุมชน             5,000
    เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก             8,000
    ส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ             2,000
    พัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนโดยหมอประจำครอบครัว            20,000
       
               45,000
  การจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก            14,000
    ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ             5,000
    เฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานและความดัน             8,350
         โลหิตสูง  
               27,350
  สนับสนุนภาคประชาชน โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ            40,000
    โครงการรวมพลังสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ            30,000
    โครงการงานศพปลอดเหล้า            10,000
    โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก            70,000
    โครงการห่วงใยสุขภาพคนวัยทำงาน            15,000
    โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ            20,000
              185,000
  บริหารจัดการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนตำบล            12,000
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            12,000
    ค่าวัสดุ             2,000
               26,000
    รวมทั้งหมด       283,350
       
    ยอดยกมา         3,237.52
    เงิน สปสช.      180,135.00
    เงินสมทบจาก อบต.      100,000.00
    รวม    283,372.52
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs