Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖๔๙๐  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช สตึก ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖๔๙๐ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs