Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ภูมปัญญาท้องถิ่น 6 ด้าน (ดู : 30) 6 ก.ค. 2565
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 (ดู : 36) 30 พ.ค. 2565
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 66) 3 มี.ค. 2565
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร (ดู : 50) 2 มี.ค. 2565
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 53) 21 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ว่างงาน (ดู : 51) 15 ก.พ. 2565
ประชาสัมพัธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 36) 4 ก.พ. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 34) 2 ก.พ. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 62) 21 ม.ค. 2565
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564 (ดู : 51) 5 ม.ค. 2565
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปี 2565 (ดู : 74) 29 พ.ย. 2564
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564 (ดู : 46) 3 พ.ย. 2564
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 137) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 118) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 93) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 87) 8 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 69) 6 ต.ค. 2564
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 34) 10 ส.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 (ดู : 124) 27 เม.ย. 2564
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 30) 12 เม.ย. 2564
จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ (ดู : 195) 25 ก.พ. 2564
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2563 (ดู : 76) 27 ม.ค. 2564
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 75) 27 ม.ค. 2564
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563 (ดู : 151) 11 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 146) 30 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 122) 30 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 123) 30 ก.ย. 2563
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2563 (ดู : 211) 13 ส.ค. 2563
จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 262) 30 มิ.ย. 2563
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ดู : 254) 30 มิ.ย. 2563
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 234) 23 มิ.ย. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 246) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 219) 1 พ.ค. 2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 178) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 189) 7 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสทาง บร.ถ.9-1007,9-10012 และ บร.ถ.9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 212) 24 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 268) 27 ม.ค. 2563
มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 51) 10 ม.ค. 2563
เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 59) 10 ม.ค. 2563
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 238) 9 ก.ค. 2562
ประกาศคำแสดงเจตจำนง (ดู : 260) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 331) 6 พ.ย. 2561
ประกาศ คำเเสดงเจตจำนง (ดู : 345) 6 พ.ย. 2561
ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาฯ (ดู : 330) 12 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 381) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ. (ดู : 410) 30 ม.ค. 2561
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมา 2562 (ดู : 418) 30 ต.ค. 2560
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (ดู : 913) 1 ต.ค. 2558
ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (ดู : 457) 1 ต.ค. 2558
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี (ดู : 584) 1 ต.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs