Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ITA
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2563 (ดู : 61) 13 ส.ค. 2563
จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 78) 30 มิ.ย. 2563
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ดู : 89) 30 มิ.ย. 2563
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 88) 23 มิ.ย. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 73) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 91) 1 พ.ค. 2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 64) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 67) 7 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสทาง บร.ถ.9-1007,9-10012 และ บร.ถ.9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 91) 24 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 129) 27 ม.ค. 2563
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 133) 9 ก.ค. 2562
ประกาศคำแสดงเจตจำนง (ดู : 119) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 194) 6 พ.ย. 2561
ประกาศ คำเเสดงเจตจำนง (ดู : 217) 6 พ.ย. 2561
ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาฯ (ดู : 197) 12 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 252) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ. (ดู : 290) 30 ม.ค. 2561
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมา 2562 (ดู : 292) 30 ต.ค. 2560
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (ดู : 730) 1 ต.ค. 2558
ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (ดู : 303) 1 ต.ค. 2558
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี (ดู : 425) 1 ต.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs