Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  1.โครงสร้างองค์กร
  3.อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  6.กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  17. E-Service
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  10.แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  23.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  2.ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ (ดู : 19) 25 ก.พ. 2564
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563 (ดู : 16) 11 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 19) 30 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 9) 30 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 10) 30 ก.ย. 2563
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2563 (ดู : 80) 13 ส.ค. 2563
จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 105) 30 มิ.ย. 2563
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ดู : 111) 30 มิ.ย. 2563
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 114) 23 มิ.ย. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 108) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 124) 1 พ.ค. 2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 81) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 84) 7 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสทาง บร.ถ.9-1007,9-10012 และ บร.ถ.9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107) 24 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 166) 27 ม.ค. 2563
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 151) 9 ก.ค. 2562
ประกาศคำแสดงเจตจำนง (ดู : 134) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 231) 6 พ.ย. 2561
ประกาศ คำเเสดงเจตจำนง (ดู : 243) 6 พ.ย. 2561
ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาฯ (ดู : 227) 12 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 276) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ. (ดู : 307) 30 ม.ค. 2561
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมา 2562 (ดู : 312) 30 ต.ค. 2560
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (ดู : 784) 1 ต.ค. 2558
ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (ดู : 356) 1 ต.ค. 2558
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี (ดู : 452) 1 ต.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs