Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมา 2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 218 คน
ประกาศวันที่  30 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๐๑) เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลตาเสา หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕ู๖๐

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕ู๖๐ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่น คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) เอกสารขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน ๑ ฉบับ เอกสารขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน ๑ ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โทร ๐๔๔ – ๖๖๖๔๙๐

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
E-mail Address : tasao12@hotmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs