องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

หมู่ ๒ ถนนห้วยราช-สตึก ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : obt.tasao@gmail.com