Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  ติดต่ออบต.
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
 
นายแดง อนันรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
(090-254-4442)
;
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปี พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แนวทางการปฏิบัติ Dos/Don’ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การเลือกตั้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประกาศเจตจำนงรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
 
รายงานการเงินสำหรับสิ้นปีสุดวันที่ 30 กันนายน 2565 (สตง.) (ดู : 15)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู : 13)
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 (ดู : 26)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 66)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ดู : 52)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 70)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันครองกระหาด หมู่ 6 ตำบลตาเสา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 120)
ประกาศ การจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 484 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4-5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,637 ตารางเมตร (ดู : 106)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขาม กว้าง 110 เมตร ยาว 235 เมตร ลึก 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,813 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 179)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสาธารณะ กว้างเฉลี่ย 190 เมตร ยาวเฉลี่ย 245 เมตร ลึก 1.19 เมตร รวมลึกเดิมเฉลี่ย 5.69 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 49,887 ลูกบาศก์เมตร (ดู : 103)
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา คลิ๊กที่นี่
ข่าวรับสมัครงาน  
หนังสือราชกาาร สถ.
   
FACEBOOK
อบต.ตาเสา
Line อบต.ตาเสา
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.ตาเสา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช-สตึก ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : obt.tasao@gmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs