Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  ติดต่ออบต.
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร
  การตรวจสอบภายใน
  การควบคุมภายใน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช-สตึก ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : obt.tasao@gmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs