Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  ติดต่ออบต.
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร
  การตรวจสอบภายใน
  การควบคุมภายใน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 34) 4 ก.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 37) 17 ส.ค. 2566
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 (ดู : 77) 9 ส.ค. 2566
สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพจัดบริการสาธารณะ (ดู : 69) 26 ก.ค. 2566
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 (ดู : 68) 25 ก.ค. 2566
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 26) 18 ก.ค. 2566
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 74) 16 พ.ค. 2566
รายงานการเงินสำหรับสิ้นปีสุดวันที่ 30 กันนายน 2565 (สตง.) (ดู : 473) 10 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 219) 20 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 (ดู : 140) 20 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 109) 14 มี.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ดู : 101) 14 มี.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 152) 23 ก.พ. 2566
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 74) 10 ก.พ. 2566
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (ดู : 122) 11 ม.ค. 2566
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ดู : 111) 11 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ดู : 111) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ดู : 89) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ดู : 112) 7 ธ.ค. 2565
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 72) 24 พ.ย. 2565
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 62) 23 พ.ย. 2565
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 87) 7 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (ดู : 98) 21 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (ดู : 90) 21 ต.ค. 2565
แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 70) 20 ต.ค. 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) (ดู : 119) 20 ต.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 72) 8 ส.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 77) 26 ก.ค. 2565
ภูมปัญญาท้องถิ่น 6 ด้าน (ดู : 178) 6 ก.ค. 2565
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 (ดู : 109) 30 พ.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 68) 6 พ.ค. 2565
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 184) 3 มี.ค. 2565
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร (ดู : 120) 2 มี.ค. 2565
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 153) 21 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ว่างงาน (ดู : 130) 15 ก.พ. 2565
ประชาสัมพัธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 102) 4 ก.พ. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 135) 2 ก.พ. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 189) 21 ม.ค. 2565
นโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 35) 7 ม.ค. 2565
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564 (ดู : 158) 5 ม.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 90) 3 ม.ค. 2565
กำหนดให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมสภา ครั้งแรก (ดู : 97) 28 ธ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปี 2565 (ดู : 187) 29 พ.ย. 2564
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564 (ดู : 141) 3 พ.ย. 2564
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 33) 22 ต.ค. 2564
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 254) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 225) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 215) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 167) 8 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา (ดู : 158) 6 ต.ค. 2564
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (ดู : 40) 1 ต.ค. 2564
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 113) 10 ส.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 (ดู : 1405) 27 เม.ย. 2564
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 91) 12 เม.ย. 2564
จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ (ดู : 307) 25 ก.พ. 2564
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2563 (ดู : 180) 27 ม.ค. 2564
โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 196) 27 ม.ค. 2564
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563 (ดู : 267) 11 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 265) 30 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 235) 30 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช-สตึก ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : obt.tasao@gmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs