Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ "ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กฏหมายท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  ติดต่ออบต.
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติกิจการประปา
  ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  แบบประเมิน อบต.ตาเสา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร
  การตรวจสอบภายใน
  การควบคุมภายใน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  ผู้บริหาร
  สภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ติดต่อเรา  
๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐  
วลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 296) 25 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันครองกระหาด หมู่ 6 ตำบลตาเสา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 164) 2 มี.ค. 2565
ประกาศ การจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 484 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4-5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,637 ตารางเมตร (ดู : 153) 22 ก.พ. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขาม กว้าง 110 เมตร ยาว 235 เมตร ลึก 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,813 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 228) 21 ก.พ. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสาธารณะ กว้างเฉลี่ย 190 เมตร ยาวเฉลี่ย 245 เมตร ลึก 1.19 เมตร รวมลึกเดิมเฉลี่ย 5.69 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 49,887 ลูกบาศก์เมตร (ดู : 145) 17 ก.พ. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) (ดู : 252) 1 ม.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ 6 บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง (ดู : 271) 25 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) (ดู : 269) 25 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 (ดู : 254) 24 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 (ดู : 222) 24 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 7 (ดู : 159) 24 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 10 (ดู : 155) 24 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 บ้านมะขาม (ดู : 159) 23 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (ดู : 155) 11 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาแรงงานขุดร่องน้ำเข้าหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 (ดู : 148) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ 6 (ดู : 193) 26 ต.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 3 (ดู : 158) 23 ต.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ 3 (ดู : 186) 9 ต.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ 6 (ดู : 195) 9 ต.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ 3 (ดู : 1334) 9 ต.ค. 2563
ยกเลิกประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 (ดู : 588) 1 ต.ค. 2558
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 646) 1 ต.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประเภทผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 10 (ดู : 705) 1 ต.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
หมู่ ๒ ถนนห้วยราช-สตึก ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔ , ๐๔๔-๖๖๖-๔๙๐ โทรสาร : ๐๔๔-๑๑๐-๔๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : obt.tasao@gmail.com
Copyright © 2016. www.tasao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs